Može li kupac u menjačnici, banci ili pošti, putem uplatnice da uplati dinarsku protivvrednost robe sa šifrom plaćanja 189 na tekući račun preduzeća, s obzirom da je podnosilac zahteva u saznanju da se plaćanje koje počinje sa “1” smatra gotovinskim plaćanjem?

Ograničenje gotovinskog plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, bez obzira da li se plaćanje vrši jednokratno ili u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija odnosi se na sva lica, pravna i fizička, koja se bave prodajom robe i nepokretnosti ili vršenjem usluga u Republici Srbiji.

Shodno članu 46. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17, 91/19, 153/20 – u daljem tekstu: Zakon), lice koje se bavi prodajom robe i nepokretnosti ili vršenjem usluga u Republici Srbiji ne sme od stranke ili trećeg lica da primi gotov novac za njihovo plaćanje u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti.

Prema članu 3. stav 1. tačka 8) Zakona, gotovinska transakcija jeste fizički prijem ili davanje gotovog novca.

Dakle, prenos novčanih sredstava opisan u zahtevu ne smatra se gotovinskom transakcijom.