Može li budžetski korisnik da ostvari pravo na fiskalne olakšice po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, saglasno članu 21i ZPDG i članu 45z Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje?

Članom 21i Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 – u daljem tekstu: ZPDG) i članom 45z Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 – u daljem tekstu: ZDOSO) propisane su fiskalne olakšice za poslodavca – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike obavlja istraživanje i razvoj, i to oslobođenje od plaćanja:

  • 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade, i
  • 100% doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca,

iz zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Prema Obaveštenju Poreske uprave,1 kod korišćenja fiskalne olakšice u skladu sa članom 21i ZPDG i članom 45z ZDOSO, prilikom popunjavanja Obrasca PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima dozvoljene kombinacije šifara tipa isplatioca prihoda (polje 2.1) i vrste primaoca prihoda (polje 3.6) su:

  • Isplatilac: oznaka 1 (za pravno lice koje se NE FINANSIRA iz budžeta)
  • Primalac: oznaka 01 (zaposleni) i oznaka 02 (osnivač i članovi privrednog društva zaposleni u svom privrednom društvu).

Dakle, shodno navedenom Obaveštenju Poreske uprave BUDŽETSKI KORISNICI NE MOGU da ostvare pravo na ovu fiskalnu olakšicu.


1. Obaveštenje o šiframa vrsta prihoda sa olakšicom OL 37 i OL 38, koje su u primeni od 1. marta 2022. godine – objavljeno u februaru 2022. godine na portalu Poreske uprave.