Molimo za savet, kako da postupimo u situaciji u kojoj kamatu treba da isplatimo partnerstvu (komanditnom društvu) iz Nemačke koje (zbog svog poreskog statusa u toj državi) nije u mogućnosti da nam dostavi potvrdu o rezidentnosti za partnerstvo kao takvo (pravno lice) već samo za svoje članove (fizička ili pravna lica)?

Pod partnerstvom (eng. Partnership) podrazumevaju se, ortačko društvo (eng. General partnership) i komanditno društvo (eng. Limited partnership).

S tim u vezi, ukazujemo da se u nekim državama (uključujući i Republiku Srbiju) partnerstvo oporezuje kao pravno lice, tj. u skladu sa odredbama odgovarajućeg poreza na dobit pravnih lica (shodno kojoj činjenici, te države izdaju potvrde o rezidentnosti za partnerstvo kao pravno lice).

Istovremeno i, međutim, u nekim drugim državama uključujući (u konkretnom slučaju) i Nemačku, komanditno društvo se oporezuje na tzv. fiskalno transparentan način, odnosno kao društvo lica (poslovni rezultat društva lica pripisuje se njihovim članovima i, ako su članovi fizička lica, oporezuju se porezom na dohodak fizičkih lica odnosno, komanditar se, obično, oporezuje lično (kao fizičko lice) na svoj udeo u imovini i dobiti komanditnog društva).

U tom slučaju, u cilju primene odredaba UIDO1 sa Nemačkom, neophodno je da svaki pojedinačni komanditar, rezidentnom isplatiocu kamate podnese dokaz (potvrdu) o sopstvenoj rezidentnosti Nemačke.

S tim u vezi ukoliko, u konkretnom slučaju, svi komanditari nisu rezidenti Nemačke, već su neki od njih rezidenti država sa kojima Republika Srbija nema zaključen UIDO smatramo, da bi rezidentni isplatilac kamate trebalo da postupi na sledeći način:

Ukupan iznos kamate, trebalo bi, procentualno, podeliti sa brojem komanditara koji su prezentovali (validnu) potvrdu o rezidentnosti Nemačke a, zatim, na bruto iznos kamate koji se odnosi na svakog pojedinačnog komanditara primeniti rešenje iz Ugovora (neoporezivanje kamate u Republici Srbiji što znači, da pravo oporezivanja kamate pripada samo Nemačkoj) odnosno:

“Povrda o rezidentnosti stranog komanditnog ili ortačkog društva (partnerstva) koja se u drugim državama oporezuju kao fiskalno ransparentna (ne oporezuje se društvo ili partnerstvo kao pravno lice, već njihovi članovi – komanditari ili partneri) GLASI NA ČLANOVE DRUŠTVA (komanditare ili partnere – fizička ili pravna lica).”

Na isti način bi trebalo postupiti i u slučaju komanditara koji su rezidenti država sa kojima Republika Srbija nema zaključen UIDO s tom razlikom, što bi na bruto iznos (njima pripadajuće kamate) trebalo primeniti stopu poreza po odbitku (15%) predviđenu članom 64. stav 1. ZPDG. /iz mišljenja MF broj 430-01-454/2015-04 od 11.02.2016./2

Pitanje i odgovor na isto priredio mr Dejan Dabetić.


1. UIDO – Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

2. Prema najnovijim informacijama iz Nemačke, kao i u skladu sa propisima u toj državi, određenim vrstama partnerstva (koja se trenutno oporezuju na napred opisan “fiskalno transparentan način”) omogućeno je da (uz ispunjenje odgovarajućih uslova) optiraju, da budu oporezovani kao korporacije (odnosno pravna lica) u kom slučaju potvrda o rezidentnosti može biti izdata za partnerstvo kao pravno lice.

Na sličnu temu (oporezivanje prihoda partnerstva – advokatske kancelarije) samo što je u pitanju primena UIDO sa Velikom Britanijom i Severnom Irskom, kao i oporezivanje prihoda od “Samostalnih ličnih delatnosti” iz člana 14. Ugovora, videti službeno mišljenje MF broj 430-00-00185/2017-04 od 28.07.2017. godine u kojem je (pored ostalog) navedeno:

“Od ukupnog iznosa naknade koju (formalno) treba isplatiti Advokatskoj kancelariji, na 82,03% naknade koja se (suštinski) isplaćuje komanditarima (fizičkim licima/advokatima – partnerima u Advokatskoj kancelariji) za koje je dostavljena (validna) potvrda o rezidentnosti Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, trebalo bi primeniti rešenje iz Sporazuma (neoporezivanje naknade u Republici Srbiji – što znači, da pravo oporezivanja naknade, pripada samo Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske). Posebno ukazujemo, da za navedeno postupanje, nije od značaja način (procenat) na koji će se navedena naknada, dalje, raspodeliti svakom pojedinačnom komanditaru (fizičkom licu/advokatu – partneru u Advokatskoj kancelariji). Analogno bi, trebalo postupiti i u slučaju primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa drugim državama ugovornicama (za koje, u vašem zahtevu ne navodite konkretne podatke).

U slučaju komanditara (fizičkih lica/advokata – partnera u Advokatskoj kancelariji) koji su rezidenti država sa kojima Republika Srbija nema zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (nerezidenti Republike Srbije) na deo naknade ostvaren radom na teritoriji Republike Srbije (ukoliko je to slučaj) koji se isplaćuje tim licima, trebalo bi primeniti rešenje iz čl. 85. i 86. ZPDG (oporezivanje stopom poreza po odbitku od 20% na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za normirane troškova u visini od 20%). U suprotnom, predmetna naknada koja nije ostvarena radom na teritoriji Republike Srbije, ne podleže plaćanju poreza na dohodak građana saglasno ZPDG.”