Molimo odgovor na pitanje, u kom vremenskom periodu će potvrda o rezidentnosti imati svoju važnost?

PITANJE:

Rezidentno pravno lice je isplatilo prihod nerezidentnom pravnom licu iz države sa kojom je u primeni UIDO.1

U cilju ostvarivanja prava iz UIDO, nerezidentno pravno lice je (u skladu sa članom 159a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – “Sl. glasnik RS”, br. 80/02…144/20, 96/21) dostavilo potvrdu o rezidentnosti svoje matične države i to, na obrascu koji propisuje nadležni organ odnosne druge države ugovornice (uz original potvrde, dostavljen je i njen overen prevod na srpski jezik).

S tim u vezi, budući da u potvrdi o rezidentnosti nije, eksplicitno, navedena godina na koju se potvrda odnosi, već je u potvrdi (pored ostalog) naveden samo datum njenog izdavanja, molimo odgovor na pitanje, u kom vremenskom periodu će navedena potvrda o rezidentnosti imati svoju važnost (navedeno, posebno, imajući u vidu da je potvrda o rezidentnosti, formalno, izdata u martu 2021. godine, a da je oporezivi događaj u odnosu na koji je prihod isplaćen nastao u oktobru 2021. godine)?

ODGOVOR:

Ukoliko obrazac potvrde o rezidentnosti koji je izdao nadležni organ države sa kojom je u primeni UIDO ne sadrži, eksplicitno, upućivanje na godinu na koju se potvrda odnosi, već samo (pored ostalog) datum izdavanja potvrde smatramo, da potvrda o rezidentnosti važi SAMO za godinu u kojoj je potvrda izdata.

S tim u vezi ako, u konkretnom slučaju koji navodite u vašem pitanju, obrazac inostrane potvrde sadrži samo datum izdavanja potvrde, npr. … mart 2021. godine, a oporezivi događaj (na osnovu kojeg je prihod isplaćen) je nastao u oktobru 2021. godine, smatramo da, ovakva potvrda predstavlja dokaz o rezidentnosti za celu 2021. godinu, bez obzira na datum izdavanja te potvrde u toku 2021. godine (odnosno, da od primaoca prihoda – nerezidentnog pravnog lica, nije potrebno zahtevati da pribavi novu potvrdu, čiji će datum izdavanja biti kasniji datum u odnosu na datum nastanka oporezivog događaja, u situaciji kada nerezidentno pravno lice naknadno poreskom organu dostavi potvrdu o rezidentnosti).

Stav da potvrda o rezidentnosti (izdata na propisanom obrascu odnosne druge države ugovornice) koja (u konkretnom slučaju) ne sadrži informaciju o godini na koju se ista odnosi, važi za godinu u kojoj je potvrda izdata obrazlažemo našim razumevanjem, da se potvrda o rezidentnosti (osim, ukoliko u njoj, eksplicitno, nije drugačije navedeno) odnosi na vremenski period u kojem se vrši oporezivanje (period oporezivanja/poreska/kalendarska godina – ovo, ako se poreska godina “poklapa” sa kalendarskom godinom) koji je, kao takav (shodno pozitivnim poreskim propisima) važeći u svakoj konkretnoj državi ugovornici.

Podsećamo, da je i u odgovarajućem obrascu Republike Srbije (npr. Obrascu: POR – 1 tekuća godina …) pored ostalog, navedeno, da je u pitanju “godišnji zahtev …” što tumačimo, kao pozivanje ili upućivanje na celu (odnosnu) kalendarsku godinu (ovo, bez obzira na datum izdavanja potvrde) – istovetan (uopšteno govoreći) stručni stav (u smislu, da potvrda važi za celu godinu, a ne samo od datuma njenog izdavanja) Ministarstvo finansija iskazalo je i u mišljenju broj: 413-01-581/2009-04 od 3.03.2009. godine, iz koga prenosimo izvod:

“Povodom vašeg napred navedenog zahteva, kojim tražite da se Ministarstvo finansija izjasni da li potvrda o rezidentnosti koja Vam je (radi ostvarivanja prava iz Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Slovenijom) izdata 25.09.2008. važi za celu 2008. godinu ili, kako to tvrde nadležni organi Slovenije, samo od dana izdavanja, obaveštavamo Vas o sledećem:

Potvrda o rezidentnosti koju Vam je izdalo ovo ministarstvo odnosi se na celu 2008. godinu.”

Istovremeno (i, suprotno navedenom, opštem, razumevanju) ako država koja izdaje potvrdu, u vreme izdavanja potvrde, ima saznanja da se potvrda ne može odnositi na celu godinu (npr. potvrda je izdata u maju 2021. godine, a poreski obveznik je osnovan ili je prestao da postoji u aprilu 2021. godine) onda će ta činjenica u potvrdi biti posebno istaknuta – u tom smislu, da je poreski obveznik bio rezident odnosne države do aprila 2021. godine (kada je, kao takav, prestao da postoji) odnosno da je poreski obveznik postao rezident odnosne države od aprila 2021. godine (kada je osnovan) što je činjenica, sa kojom smo se susretali u kontaktima sa predstavnicima nadležnih organa država sa kojima je zaključen UIDO.

S obzirom na izneto, u konkretnom slučaju koji navodite u vašem pitanju, potvrda o rezidentnosti (na inostranom obrascu) koja je (bez, posebnog, navođenja na koji se period kalendarske godine potvrda odnosi) izdata npr. u martu 2021. godine, a poreska obaveza (npr. isplata prihoda nerezidentu) je nastala u oktobru (iste) 2021. godine, po našem mišljenju, predstavlja validan dokaz o rezidentnosti države izdavaoca potvrde i, u vreme, nastanka poreske obaveze.

Ovo, naravno, pod pretpostavkom da nadležni poreski organi Republike Srbije (Poreska uprava) nemaju dokaz ili osnovanu sumnju da je u pitanju drugačije činjenično stanje (u smislu, npr. da dotični poreski obveznik, u vreme nastanka poreske obaveze, možda, više nije rezident države koja je izdala potvrdu) u kom slučaju, onda (u skladu sa propisima) mogu zatražiti i dodatne dokaze (npr. da od dana izdavanja potvrde, pa do dana nastanka poreske obaveze, nije proteklo više od 6 meseci …).

U svakom slučaju, ako nadležni poreski organi Republike Srbije (Poreska uprava) izraze sumnju u verodostojnost tako priložene potvrde, ista se (u skladu sa odgovarajućim članom UIDO koji se odnosi na “Razmenu obaveštenja”) može proveriti kod nadležnog organa (iz člana 3. Opšte definicije) druge države ugovornice (države izdavaoca potvrde).

Konačno, u slučaju naknadnog (nakon isplate prihoda i primene domaćih poreskih propisa, a ne rešenja sadržanih u UIDO) dostavljanja potvrde o rezidentnosti, potvrda o rezidentnosti (za prihod isplaćen u vreme nastanka poreske obaveze – iz vašeg primera: u oktobru 2021. godine) izdata bilo kog datuma do kraja 2021. godine (kao i bez, posebnog, navođenja na koji se period u 2021. godini potvrda odnosi) trebalo bi da bude prihvaćena kao validna.

Ako je, međutim, potvrda izdata u 2022. godini (za prihod isplaćen u oktobru 2021. godine) onda na potvrdi, eksplicitno, treba da bude navedeno, da se potvrda odnosi na celu 2021. godinu (što se, samo po sebi i podrazumeva – ako na potvrdi ne bude drugačije navedeno) ili, na neki poseban vremenski period u 2021. godini (koji, svakako, treba da obuhvati period nastanka poreske obaveze ili period isplate prihoda).

Pitanje i odgovor na isto priredio mr Dejan Dabetić.


1. UIDO – Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja