Majka je ugovorom o poklonu poklonila ćerki nekretninu (konkretno – stan). Da li se obveznik oslobađa kapitalne dobiti ili ne, jer je u pitanju ugovor o poklonu? Da li se menja situacija ukoliko ćerka taj stan koji je dobila poklonom proda u nekom periodu?

U skladu sa članom 72. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21)u daljem tekstu: ZPDG) kapitalni dobitak, odnosno gubitak predstavlja razliku između prodajne cene prava i njegove nabavne cene, ostvarene prodajom, odnosno drugim prenosom uz novčanu ili nenovčanu naknadu.

Prema tome, prenos stvarnih prava na nepokretnosti ostvaren na osnovu ugovora o poklonu nije predmet oporezivanja porezom na kapitalni dobitak jer tim prenosom nije ostvarena novčana ili druga, nenovčana naknada.

Što se tiče drugog pitanja, s obzirom da je pitanje postavljeno načelno, bez navođenja konkretne situacije, odgovor je sledeći:

Ukoliko bi ćerka prodala stan koji je na poklon dobila od majke, takav prenos prava na nepokretnosti, uz naknadu, bio bi oporeziv porezom na kapitalni dobitak (uz pretpostavku da je ostvarena pozitivna razlika između prodajne i nabavne cene).

U skladu sa članom 73. ZPDG, za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, prodajnom cenom se smatra ugovorena cena, odnosno tržišna cena koju utvrđuje nadležni poreski organ ako oceni da je ugovorena cena niža od tržišne.

U skladu sa članom 74. ZPDG, za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, nabavnom cenom se smatra cena po kojoj je obveznik stekao pravo. Nabavna cena uvećava se godišnjim indeksom potrošačkih cena od dana sticanja do dana prenosa, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U skladu sa članom 75. ZPDG, ako je pravo obveznik stekao poklonom ili nasleđem, nabavnom cenom smatra se cena po kojoj je poklonodavac, odnosno ostavilac stekao to pravo, a ako ne može da se utvrdi ta cena onda njegova tržišna vrednost u momentu sticanja tog prava od strane poklonodavca, odnosno ostavioca, utvrđena od strane nadležnog poreskog organa.

Izuzetno, ako je obveznik pravo stekao od poklonodavca, odnosno ostavioca koji je to pravo stekao pre 24. januara 1994. godine, nabavnu cenu utvrdiće nadležni poreski organ prema tržišnoj vrednosti tog prava na dan 24. januara 1994. godine.

Od ovog generalnog pravila, postoje određeni izuzeci. U skladu sa članom 72a ZPDG, kapitalnim dobitkom ne smatra se razlika nastala prenosom prava kada:

  • su stečeni nasleđem u prvom naslednom redu;
  • se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji;
  • se prenos vrši između razvedenih bračnih drugova, a u neposrednoj je vezi sa razvodom braka;
  • je obveznik izvršio prenos prava koje je pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina.

Takođe, u skladu sa članom 79. ZPDG, postoji oslobođenje od poreza na ostvareni kapitalni dobitak za obveznika koji sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje uloži u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva, u Republici Srbiji.