Koji zakon primeniti na sudije i od kada se imaju primeniti odredbe Zakona o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika?

Pitanje plata sudija uređeno je pravosudnim zakonima, i to Zakonom o Ustavnom sudu (“Sl. glasnik RS”, br. 109/07, 99/11, 18/13 – odluka US, 108/13 – dr. zakon, 40/15 – dr. zakon, 103/15) i Zakonom o sudijama (“Sl. glasnik RS”, br. 116/08, 58/09 – odluka US, 104/09, 101/10, 8/12 – odluka US, 121/12, 124/12 – odluka US, 101/13 i 108/13 – dr. zakon, 111/14 – US).

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika se primenjuje na državne službenike, odnosno zaposlene čije se radno mesto sastoji iz delokruga organa državne uprave, sudova, javnih tužilaštava, Državnog pravobranilaštva, službi Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službi organa čije članove bira Narodna skupština (državni organi), ili sa njima povezanih opštih, pravnih, informatičkih, materijalno-finansijskih, računovodstvenih i administrativnih poslova. Državni službenici, na osnovu ovog zakona NISU narodni poslanici, predsednik Republike, sudije Ustavnog suda, članovi Vlade, sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca i druga lica koja na funkciju bira Narodna skupština ili postavlja Vlada i lica koja prema posebnim propisima imaju položaj funkcionera, kao i na nameštenike (član 2. Zakona o državnim službenicima).

S obzirom na navedeno, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika ne odnosi se na sudije.

Takođe, kako su izmene Zakona o platama državnih službenika i nameštenika (“Sl. glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 – ispr., 115/06 – ispr., 101/07, 99/10, 108/13 i 99/14) i Zakona o platama u državnim organima i javnim službama (“Sl. glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakoni, 92/11, 99/11 – dr. zakon, 10/13, 55/13 i 99/14) stupile na snagu 19. septembra 2014. godine, to se obračun minulog rada u skladu sa ovim zakonima vrši od 19.09.2014. godine. Prema tome, obračun minulog rada u skladu sa izmenama ovog zakona vrši se na plate ostvarene od 19.09.2014. godine (ne na plate koje su ostverene pre tog datuma).