Koji je rok za prijavu ispostavljenih situacija s’obzirom da je moguće da je ispostavljena u jednom mesecu a overena u drugom?

Prijavljivanje faktura po ispostavljenoj situaciji se radi nakon overe iste.