Koja zanimanja su odgovarajuća za šifriranje zanimanja na radnom mestu zamenika direktora ili pomoćnika direktora ili izvršnog direktora privrednog društva?

Ovo pitanje sadrži tri učestala, ali uopštena naziva radnih mesta koja možemo pronaći u mnogim preduzećima, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru. Za utvrđivanje konkretnih zanimanja potrebno je raspolagati dodatnim informacijama, kao što su opis poslova i zadataka na takvim radnim mestima, uslovi za njihovo obavljanje, ali i delatnost poslodavca.

U svim navedenim slučajevima, odgovarajuće zanimanje tražimo u grupi 1 Rukovodioci, birajući odgovarajuće klasifikacione celine po nivoima, sve do izbora skupine u kojoj pronalazimo konkretno zanimanje. Pri tome, treba da imamo u vidu i sledeće:

  • Naziv radnog mesta i zanimanja nije i ne mora biti identičan, samim tim što poslovi više radnih mesta mogu biti sadržani u jednom zanimanju, što znači da je neophodno pronaći šifru i naziv zanimanja koje u najvećoj meri odgovara poslovima i zadacima koji se najčešće obavljaju na posmatranom radnom mestu.
  • Poslovi zamenika direktora podrazumevaju iste poslove koje obavlja i direktor preduzeća, zbog čega ovo radno mesto treba šifrirati istom šifrom kojom se šifrira i zanimanje direktora.
    Prilikom izbora šifre i naziva zanimanja za radno mesto “zamenika direktora”, kao i za “direktora”, najpre treba razmotriti složenost poslova i zadataka, što u ovom slučaju podrazumeva i složenost poslovnog sistema. Ako se radi o složenom poslovnom sistemu koji obuhvata više različitih delatnosti ili više poslovnih subjekata, tada se može koristiti odgovarajuće zanimanje iz skupine 1120 Generalni i izvršni direktori, u kojoj su razvrstana zanimanja generalnih direktora prema makrosektorima privrede (građevinarstvo, industrija, poljoprivreda i sektor usluga). Ukoliko se radi o preduzeću koje ima jednu delatnost, postoje različita zanimanja direktora razvrstana po vrsti poslova (u vrstama 12 i 13) koja odgovaraju nekoj od delatnosti, poput: 1322.01 Direktor rudnika, 1346.01 Direktor banke, 1321.01 Direktor u prerađivačkoj industriji i dr.
  • Uobičajeno je da se poslovi pomoćnika direktora odnose na određenu oblast rada, odnosno rukovođenje određenom unutrašnjom organizacionom jedinicom, npr. za finansije, pravne poslove, ljudske resurse ili neku vrstu proizvodnje, tada se može iskoristiti neka od odgovarajućih šifara, npr. 1211.03 Finansijski direktor, 1212.01 Direktor za ljudske resurse, 1219.01 Direktor za pravne poslove, 1321.02 Rukovodilac proizvodnje u prerađivačkoj industriji.
    Ukoliko u preduzeću postoje samo dva ili tri pomoćnika direktora sa različitim, ali širokim obuhvatom poslova i zadataka, tada se može upotrebiti šifra i naziv nekog od izvršnih direktora iz skupine 1120, u zavisnosti od delatnosti poslodavca. U slučaju da se radi o jedinom pomoćniku direktora, isti se može poistovetiti sa prethodno opisanim slučajem zamenika direktora.
  • Naziv radnog mesta “izvršni direktor” bez odrednice za određenu oblast, najčešće se pojavljuje u domaćim preduzećima sa stranim kapitalom (Executive manager). U nekim slučajevima obuhvata poslove i zadatke za jednu specifičnu oblast rada (finansije, proizvodnja ili dr.), i tada treba upotrebiti zanimanje kao u prethodno opisanom slučaju radnog mesta pomoćnika direktora nadležnog za jednu konkretnu oblast rada. Ukoliko se radi o širem obuhvatu poslova i zadataka uključujući i osnovnu delatnost poslodavca, tada je primereno izabrati odgovarajuće zanimanje iz skupine 1120, u kome su ponuđena zanimanja izvršnih direktora, razvrstana na četiri makrosektora delatnosti.