Koja šifra plaćanja se koristi prilikom popunjavanja platnog naloga za uplatu pozajmice osnivača – fizičkog lica pravnom licu?

Prilikom uplate pozajmice koju vrši fizičko lice sa statusom osnivača pravnom licu (npr. društvo sa ograničenom odgovornošću) koristi se šifra plaćanja 81 – Pozajmice osnivača za likvidnost (uplata pozajmice osnivača – fizičkog lica pravnom licu), shodno Prilogu 3 – Šifre plaćanja, a koji sadrži šifre plaćanja koje korisnici platnih usluga koriste prilikom popunjavanja platnog naloga, u skladu Odlukom o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima (“Sl. glasnik RS”, br. 55/15, 78/15, 82/17, 65/18, 78/18, 22/19 i 125/20.