Kako zajmodavac vrši naplatu preostalog dela zajma datog zaposlenom za izgradnju, kupovinu, odnosno adaptaciju stana, ako zajmoprimac ne nastavi sa uplatom anuiteta zbog: – svojevoljnog prekida radnog odnosa kod zajmodavca, – prestanka radnog odnosa kod zajmodavca u nekom od slučajeva iz člana 179. ili člana 179a stav 1. tačka 3) Zakona o radu, – bilo kog drugog razloga sprečenosti da vrši uplate anuiteta?

Ove slučajeve treba predvideti Ugovorom o zajmu u pomenute svrhe, tako da zajmoprimac daje saglasnost da, u predviđenim slučajevima, zajmodavac pristupi realizaciji hipoteke.