Kako se popunjava Obrazac PPP-PD za isplatu zarade zaposlenom koji je neposredno angažovan na poslovima istraživanja i razvoja, po osnovu čije zarade poslodavac ostvaruje pravo na olakšicu iz člana 21i ZPDG i člana 45z ZDOSO?

Shodno Obaveštenju Poreske uprave,1 poslodavac koji koristi olakšicu iz člana 21i Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 – u daljem tekstu: ZPDG) i člana 45z Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 – u daljem tekstu: ZDOSO) za lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja:

 • posebno vrši obračun poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za deo zarade koji je srazmeran vremenu koje ta lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja, a
 • posebno za deo zarade za vreme koje ta lica ne provedu na poslovima istraživanja i razvoja.

Za svaki deo obračuna podnosi se POSEBNA poreska prijava PPP-PD.2

Imajući u vidu da je navedena olakšica u primeni od 1.03.2022. godine, prilikom popunjavanja Obrasca PPP-PD, datum u polju 1.3 – Datum nastanka poreske obaveze i

datum u polju 1.4 – Datum plaćanja ne može biti pre 01.03.2022. godine.

Kod korišćenja ove vrste olakšice (OL 38), dozvoljene kombinacije šifara tipa isplatioca prihoda (polje 2.1) i vrste primaoca prihoda (polje 3.6) su:

 • Isplatilac: oznaka 1 (za pravno lice koje se ne finansira iz budžeta)
 • Primalac: oznaka 01 (zaposleni) i oznaka 02 (osnivač i članovi privrednog društva zaposleni u svom privrednom društvu).

Polja 3.9 do 3.16 Obrasca PPP-PD se popunjavaju na sledeći način:

 • polje 3.9 Bruto prihod – bruto iznos zarade/naknade zarade (iznos bruto prihoda koji je srazmeran vremenu provedenom na poslovima istraživanja i razvoja);
 • polje 3.10 Osnovica za porez – iznos razlike između bruto prihoda iz polja pod rb. 3.9 Bruto prihod i neoporezivog iznosa iz člana 15a stav 2. ZPDG3 (neoporezivi iznos iz člana 15a stav 2. ZPDG koji je srazmeran vremenu provedenom na poslovima istraživanja i razvoja);
 • polje 3.11 Porez – iznos iz polja 3.10 x 10%, umanjen za 70%;
 • polje 3.12 Osnovica za doprinose – iznos sa polja 3.9 Bruto prihod, a do iznosa najviše mesečne osnovice doprinosa;4
 • polje 3.13 PIO – 0 (iznos iz polja 3.12 x 25%, umanjen za 100%);
 • polje 3.14 Zdravstvo – iznos iz polja 3.12 x 10,3%;
 • polje 3.15 Nezaposlenost – iznos iz polja 3.12 x 0,75%;
 • polje 3.16 Beneficirani PIO – 0 (iznos iz polja 3.12 x propisana stopa, umanjen za 100%).

Pravila popunjavanja svih MFP polja važe kao za sve ostale poreske prijave (Obrazac PPP-PD) sa napred navedenim dozvoljenim kombinacijama za isplatioca i primaoca.

Primer obračuna zarade za zaposlenog za koga poslodavac koristi olakšicu iz člana 21i ZPDG i člana 45z ZDOSO dali smo u “Informator”-u broj 9/2022, str. 63-65.

Napomena:

U Katalogu vrste prihoda, koji je sastavni deo Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku,5 pored šifara za olakšice na zarade zaposlenog na poslovima istraživanja i razvoja, propisane su i šifre vrste prihoda za naknade zarade zaposlenog sa oslobođenjem od plaćanja 70% poreza i 100% doprinosa za PIO po članu 21i ZPDG i članu 45z ZDOSO.

Međutim, smatramo da zaposleni na poslovima istraživanja i razvoja nemaju pravo na olakšice na navedene naknade, jer prema članu 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju (“Sl. glasnik RS”, br. 48/22), u vreme provedeno na neposrednom angažovanju na poslovima istraživanja i razvoja ne smatra se vreme koje zaposleni na istraživanju i razvoju provede na odsustvovanju sa rada zbog privremene sprečenosti za rad, prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog.


1. Obaveštenje o šiframa vrsta prihoda sa olakšicom OL 37 i OL 38, koje su u primeni od 1. marta 2022. godine – objavljeno u februaru 2022. godine na portalu Poreske uprave.

2. U “Informator”-u br. 5/2022 dali smo pregled svih OVP (oznaka vrste prihoda) koje se koriste za ovu olakšicu.

3. Do 31.01.2023. godine u primeni je neoporezivi iznos od 19.300 dinara.

4. Do 31.12.2022. godine u primeni je najviša mesečna osnovica doprinosa u visini od 441.140 dinara.

5. “Sl. glasnik RS”, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – ispravka, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18, 96/19, 132/21.