Kako se popunjava Obrazac PPP-PD za isplatu zarade za novozaposleno lice koje ostvaruje mesečnu zaradu veću od 76.500 dinara, po osnovu čije zarade poslodavac ostvaruje pravo na olakšicu iz člana 21z ZPDG i člana 45ž ZDOSO?

U Katalogu vrste prihoda, koji je sastavni deo Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (“Sl. glasnik RS”, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – ispravka, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18, 96/19, 132/21), navedene su šifre za olakšice na zarade i naknade zarade zaposlenog sa oslobođenjem od plaćanja 70% poreza i 100% doprinosa za PIO po članu 21z Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 – u daljem tekstu: ZPDG) i članu 45ž Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 – u daljem tekstu: ZDOSO).

Imajući u vidu da je navedena olakšica (OL 37) u primeni od 1.03.2022. godine, prilikom popunjavanja Obrasca PPP-PD, datum u polju 1.3 – Datum nastanka poreske obaveze i datum u polju 1.4 – Datum plaćanja ne može biti pre 01.03.2022. godine.

Prema Obaveštenju Poreske uprave,1 dozvoljene kombinacije šifara tipa isplatioca prihoda (polje 2.1) i vrste primaoca prihoda (polje 3.6), su:

 • Isplatilac: oznaka 1 (za pravno lice koje se ne finansira iz budžeta) / Primalac: oznaka 01 (zaposleni) i oznaka 02 (osnivač i članovi privrednog društva zaposleni u svom privrednom društvu);
 • Isplatilac: oznaka 2 (za pravno lice koje se finansira iz budžeta) / Primalac: oznaka 01 (zaposleni);
 • Isplatilac: oznaka 3 (za predstavništvo, odnosno ogranak stranog lica) / Primalac: oznaka 01 (zaposleni);
 • Isplatilac: oznaka 4 (za preduzetnika, odnosno preduzetnika paušalca) / Primalac: oznaka 01 (zaposleni);
 • Isplatilac: oznaka 5 (za fizičko lice) / Primalac: oznaka 01 (zaposleni);
 • Isplatilac: oznaka 6 (za Vojsku Republike Srbije) / Primalac: oznaka 01 (zaposleni);
 • Isplatilac: oznaka 7 (za preduzetnika poljoprivrednika) / Primalac: oznaka 01 (zaposleni).

Polja 3.9 do 3.16 Obrasca PPP-PD se popunjavaju na sledeći način:

 • polje 3.9 Bruto prihod – bruto iznos zarade/naknade zarade (ukupan iznos bruto prihoda za obračunski period mora biti veći od iznosa koji je propisan odredbama člana 21z ZPDG i člana 45ž ZDOSO – 76.500,00 dinara);
 • polje 3.10 Osnovica za porez – iznos razlike između bruto prihoda iz polja pod rednim brojem 3.9 Bruto prihod i neoporezivog iznosa iz člana 15a stav 2. ZPDG;2
 • polje 3.11 Porez – iznos iz polja 3.10 x 10%, umanjen za 70%;
 • polje 3.12 Osnovica za doprinose – iznos sa polja 3.9 Bruto prihod, a do iznosa najviše mesečne osnovice doprinosa;3
 • polje 3.13 PIO – 0 (iznos iz polja 3.12 x 25%, umanjen za 100%);
 • polje 3.14 Zdravstvo – iznos iz polja 3.12 x 10,3%;
 • polje 3.15 Nezaposlenost – iznos iz polja 3.12 x 0,75%;
 • polje 3.16 Beneficirani PIO – 0 (iznos iz polja 3.12 x propisana stopa, umanjen za 100%).

Pravila popunjavanja svih MFP polja važe kao za sve ostale poreske prijave (Obrazac PPP-PD) sa napred navedenim dozvoljenim kombinacijama za isplatioca i primaoca.

Primer obračuna zarade za zaposlenog za koga poslodavac koristi olakšicu iz člana 21z ZPDG i člana 45ž ZDOSO smo dali u “Informator”-u broj 1/2022, str. 117.


1. Obaveštenje o šiframa vrsta prihoda sa olakšicom OL 37 i OL 38, koje su u primeni od 1. marta 2022. godine – objavljeno u februaru 2022. godine na portalu Poreske uprave.

2. Do 31.01.2023. godine u primeni je neoporezivi iznos od 19.300 dinara.

3. Do 31.12.2022. godine u primeni je najviša mesečna osnovica doprinosa u visini od 441.140 dinara.