Kako se obračunava naknada zarade za bolovanje zbog održavanja trudnoće na teret RFZO za zaposlenu koja je u periodu od 12 meseci pre započinjanja bolovanja radila kod dva poslodavca? Kod sadašnjeg poslodavca radi sa nepunim radnim vremenom a kod prethodnog poslodavca je radila sa punim radnim vremenom. Sa ovom zaposlenom je 1.06.2022. godine zaključen Ugovor o radu na određeno vreme sa nepunim radnim vremenom od 2 (dva) časa dnevno, a u periodu 1.09.2021-31.05.2022. godine ova zaposlena je bila angažovana kog drugog poslodavca po Ugovoru o radu sa punim radnim vremenom. Kako se obračunava prosečan iznos zarade po satu za obračun naknade zarade za oktobar 2022. godine na teret RFZO, za zaposlenu koja je otvorila trudničko bolovanje 1.09.2022. godine, na kome se nalazi i dalje?

Prema članu 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 25/19), osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, za osiguranike zaposlene, čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Takođe, prema članu 90. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, osiguraniku koji je pre nastupanja privremene sprečenosti za rad, odnosno u periodu iz kojeg se utvrđuje osnov za naknadu zarade, istovremeno radio kod dva ili više poslodavaca, osnov za naknadu zarade utvrđuje se prema ukupnom zbiru osnova za naknadu zarade.

Za zaposlenu koja je otvorila trudničko bolovanje 1.09.2022. godine, a koja je u 12 meseci koji prethode mesecu u kome je nastupila privremena sprečenost za rad (1.09.2021.-31.08.2022. godine) radila kod dva poslodavca, svaki poslodavac popunjava Obrazac OZ-7 za odgovarajući period kada je osiguranik radio kod njega.

Trenutni poslodavac popunjava Obrazac OZ-7 za period 1.06.2022. – 31.08.2022. godine, a prethodni poslodavac popunjava Obrazac OZ-7 za period 1.09.2021. – 31.05.2022. godine.

Prosečan iznos bruto/neto zarade po satu za zaposlenu, koji služi za obračun naknade na teret RFZO se obračunava tako što se ukupan zbir osnova za naknadu zarade (bruto/neto) u posmatranom periodu (ostvaren kod oba poslodavca) podeli sa ukupnim fondom ostvarenih sati kod oba poslodavca u tom periodu.

U ovom primeru, prema dostavljenim podacima, obračun iznosa bruto/neto zarade po satu za ovu zaposlenu, koji služi za obračun naknade na teret RFZO, se vrši na sledeći način:

Mesec i godina  Ukupan broj časova kod oba poslodavca za koje je zaposleni ostvario zaradu/naknadu zarade  Iznos ostvarene zarade/naknade zarade (neto)  Iznos ostvarene zarade/naknade zarade (bruto)
1 2 3 4
IX/2021 176 78.940,00             110.000,00
X/2021 168 78.940,00 110.000,00
XI/2021 176 78.940,00 110.000,00
XII/2021 184 78.940,00 110.000,00
I/2022 168 86.050,00 120.000,00
II/2022 160 86.050,00 120.000,00
III/2022 184 86.050,00 120.000,00
IV/2022 168 86.050,00 120.000,00
V/2022 176 86.050,00 120.000,00
VI/2022 44 18.988,90 26.400,00
VII/2022 42 18.147,70 25.200,00
VIII/2022 46 19.830,10 27.600,00
Ukupno:   1.692 802.976,70  1.119.200,00

Prosečan iznos ostvarene zarade/naknade zarade po času – neto

(kol. 3/kol. 2) = 802.976,70 din. : 1.692 sata = 474,57

Prosečan iznos ostvarene zarade/naknade zarade po času – bruto

(kol. 4/kol. 2) = 1.119.200 din. : 1.692 sata = 661,47

U ovom slučaju naknada zarade na teret RFZO za ovu zaposlenu, za 40 časova u oktobru 2022. godine (20 radnih dana x 2 časa dnevno) iznosi 26.458,80 dinara bruto (661,47 din/h x 40 časova).