Kako postupiti ukoliko nije moguće pronaći odgovarajuću kvalifikaciju iz visokog obrazovanja u Šifarniku zanimanja i stručne spreme prilikom popunjavanja prijave na osiguranje u rubrici Zanimanje stečeno školovanjem?

Šifarnik zanimanja i stručne spreme koji je još uvek u primeni u delu koji se odnosi na stručne spreme (kvalifikacije), ali ne i na zanimanja, datira iz 1998. godine, kada je usvojen prethodnom Odlukom o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada. Ovaj Šifarnik će biti na snazi do donošenja novog Šifarnika kvalifikacija čije je donošenje predviđeno Zakonom o NOKS-u. Kako od tada nije bilo izmene i dopune navedene Odluke, a time ni ažuriranja ovog Šifarnika, isti ne sadrži kvalifikacije nastale posle promene Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, nakon čega su sukcesivno uvođeni novi stručni, akademski i naučni nazivi.

Dakle, neophodno je i dalje koristiti raspoložive stručne spreme (kvalifikacije) za unošenje i šifriranje ovog podatka u rubriku 10. “Zanimanje stečeno školovanjem” iz javne isprave (diplome).

Kao i do sada, u skladu sa Šifarnikom zanimanja i stručne spreme potrebno je najpre utvrditi područje rada kome pripada tražena kvalifikacija, a potom i odgovarajuću grupu zanimanja (niži nivo klasifikacije) koja predstavlja drugi par cifara u šifri stručne spreme. Na osnovu nivoa kvalifikacije koji je upisan u javnoj ispravi, ili njegovim određivanjem analizom opisa Šifarnika nivoa kvalifikacija, treba izabrati odgovarajući stepen stručne spreme prema tabeli Uporedni prikaz nivoa kvalifikacija i stepena stručne spreme. Stepen stručne spreme određuje prvi par cifara u šifri stručne spreme. Nakon određivanja dva para cifara u šifri, potrebno je odabrati mesni broj (treći par cifara) odgovarajuće ili najpribližnije stručne spreme u odnosu na traženu kvalifikaciju. Ako se ne pronađe odgovarajuća stručna sprema, niti približna, onda treba upotrebiti šifru čiji je treći par cifara “00”.

Na primer, razmatramo “zanimanje stečeno školovanjem” tj. kvalifikaciju u smislu nove terminologije, o kojoj u javnoj ispravi nalazimo sledeće elemente: naziv kvalifikacije je Master ekonomista, vrednost joj je ukupno 300 ESPB, po vrsti je akademska, stečena je 2011. godine.

Prema Šifarniku zanimanja i stručne spreme ova kvalifikacija pripada području rada Ekonomija, pravo i administracija, koje ima osam grupa zanimanja od kojih je grupa 67. Ekonomisti odgovarajuća za datu kvalifikaciju. Broj 67 je šifra grupe i istovremeno drugi par cifara u šifri stručne spreme.

U Šifarniku nivoa kvalifikacija, u opisu nivoa kvalifikacija nalazimo da kvalifikacije stečene završetkom master akademskih studija od ukupno 300 ESPB imaju šifru nivoa 70.

Prema tabeli Uporedni prikaz nivoa kvalifikacija i stepena stručne spreme kojim se određuje prvi par cifara u šifri, jasno je da kvalifikacija čija je šifra nivoa 70 odgovara stručnoj spremi čija je oznaka VII-1 i šifra 71. Ova vrednost predstavlja prvi par cifara u šifri stručne spreme koju tražimo.

Dakle, tražimo stručnu spremu čija su prva dva para cifara 71 i 67, odnosno tražimo odgovarajuću stručnu spremu čiji poslednji par cifara najviše odgovara kvalifikaciji Master ekonomista. Analizom klase podataka čija je šifra 71.67. koja se sastoji od 18 naziva, nalazimo da Master ekonomistu najpribližnije predstavlja stručna sprema čiji su šifra i naziv 71.67.00 Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju, bankarstvo i finansije, koje koristimo za unos u rubriku “Zanimanje stečeno školovanjem”.