Kako poslodavac može da obezbedi obavezu vraćanja zajma datog zaposlenom za izgradnju, kupovinu, odnosno adaptaciju stana?

Ugovor o davanju zajma u navedene svrhe treba da sadrži odredbu kojom zajmoprimac daje saglasnost da se na nepokretnost, na kojoj postaje vlasnik, ustanovljava založno pravo – hipoteka u korist zajmodavca.