Kako popuniti prijavu na osiguranje za zaposleno lice koje ima završenu osnovnu školu?

U rubriku “Zanimanje stečeno školovanjem”, koja se odnosi na kvalifikaciju lica (ranije je korišćen termin “stručna sprema”), unosi se podatak iz “starog” Šifarnika zanimanja i stručne spreme (prema Odluci iz 1998. godine koji je i dalje u primeni u delu stručnih sprema). Kako se radi o zaposlenom licu sa završenom osnovnom školom, dakle bez kvalifikacije, odgovarajuća šifra je 10.99.00 sa nazivom Lice bez zanimanja i stručne spreme.

U rubriku “Zanimanje prema radnom mestu” unosi se podatak o zanimanju iz Šifarnika zanimanja i to prema nazivu i opisu poslova na radnom mestu na kojem je lice zaposleno, a prema aktu o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca.

S obzirom da lice ima završenu osnovnu školu, može se pretpostaviti da je zaposleno na radnom mestu koje obuhvata poslove za koje je odgovarajuće zanimanje razvrstano u grupu 9 Jednostavna zanimanja. Polazeći od vrste poslova i zadataka, a po potrebi i delatnosti poslodavca, može se pronaći odgovarajuće ili približno zanimanje.

U rubriku “Stepen stručne spreme prema radnom mestu” unosi se podatak o potrebnom nivou kvalifikacije za obavljanje poslova na radnom mestu, primenom Šifarnika nivoa kvalifikacija. Ako zaposleno lice ispunjava uslov iz akta o organizaciji i sistematizaciji poslova, odnosno ako je tim aktom utvrđeno da je za obavljanje poslova na radnom mestu potrebna završena osnovna škola, odgovarajući je prvi nivo kvalifikacije čija je šifra 10.