Kako odrediti šifru i naziv zanimanja za poslove radnog mesta “Pomoćni građevinski radnik”?

Uzimajući u obzir opis poslova i zadataka, kao i vrstu i nivo kvalifikacije utvrđene aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova, odgovarajuću šifru i naziv zanimanja treba potražiti na sledeći način:

  • ukoliko se radi o jednostavnim poslovima i zadacima za čije obavljanje se zahteva završeno osnovno obrazovanje, šifru i naziv zanimanja treba potražiti u grupi 9 Jednostavna zanimanja, gde se nalaze zanimanja 9312.01 Manuelni radnik za niskogradnju i 9313.01 Manuelni radnik za visokogradnju, ali i druga zanimanja koja obuhvataju jednostavne građevinske poslove;
  • ukoliko se radi o složenijim poslovima i zadacima za čije obavljanje se može zahtevati kvalifikacija stečena u srednjem obrazovanju ili kraća obuka odraslih, u zavisnosti od vrste građevinskih poslova, šifru i naziv zanimanja treba potražiti u grupi 7 Zanatlije i srodni, vrsti 71 Građevinska i srodna zanatska zanimanja (osim električara), gde su razvrstana zanimanja, konkretni zanati poput zidara, armirača, tesara i sl., kao i njihovi pomoćnici (niži nivo složenosti poslova), poput zanimanja 7112.07 Pomoćnik zidara i dr.