Kako može da se ispravi naknadno uočena greška koja je načinjena prilikom odjave zaposlenog sa obaveznog socijalnog osiguranja, a koja se odnosi na pogrešno unetu šifru osnova prestanka osiguranja?

U praksi se najčešće dešava da se navedena greška uoči u postupku ostvarivanja prava bivšeg zaposlenog na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje (na primer, umesto šifre “6” koja označava da je radni odnos prestao “istekom roka za koji je radni odnos zasnovan”, greškom je uneta šifra “17” – “otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog”). U slučaju kada bivši zaposleni osporava tačnost podataka o prestanku osnova osiguranja koji je uneo poslodavac, Nacionalna služba za zapošljavanje prekida postupak i upućuje stranku da se obrati Inspekciji rada, koja će proveriti postupanje poslodavca i o tome sačiniti službenu belešku na osnovu koje će se nastaviti postupak.

Napominjemo da ne postoji smetnja da se stranka, kao bivši zaposleni, obrati Inspekciji rada u cilju utvrđivanja osnova prestanka radnog odnosa.

Naime, Inspekcija rada kao organ uprave vrši nadzor nad primenom Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis) i drugih propisa kojima se uređuje rad i postupa po zahtevu, odnosno na inicijativu zaposlenog. Inspektor rada će izvršiti nadzor kod poslodavca i o utvrđenom činjeničnom stanju obavestiti stranku i uputiti je na postupak i način ostvarivanja prava pred nadležnim organom.

Prema našim saznanjima, kompletna dokumentacija (Ugovor o radu, Rešenje o prestanku radnog odnosa, sa obrazloženjem koji je osnov prestanka, Odjava sa osiguranja i Službena beleška Inspekcije rada) dostavlja se filijali RFZO prema prebivalištu zaposlenog i oni vrše zahtevanu promenu.

Nakon toga, bivši zaposleni može da se prijavi kod Nacionalne službe za zapošljavanje, radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu.