Kako mogu da vidim da li je poreskom obvezniku uručeno rešenje u e-sanduče? Imamo situaciju da smo poreskom obvezniku poslali rešenje preko e-dostave i da je on isto rešenje platio, te je očigledno da ga je i primio, međutim – nemamo datum uručenja.

Članom 36. stav 14. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21)u daljem tekstu: ZPPPA) propisano je da se poreski akt koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave može dostaviti u elektronskom obliku preko jedinstvenog elektronskog sandučića kada se poreski obveznik registruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, u kom slučaju nije neophodna dodatna saglasnost poreskog obveznika.
Stavom 17. istog člana ZPPPA propisano je da se postupanje sa elektronskim dokumentima obavlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, odnosno zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.
U skladu sa članom 41. Zakona o elektronskoj upravi (“Sl. glasnik RS”, broj 27/18) elektronski dokument smatra se lično preuzetim kada korisnik organu potvrdi prijem otvaranjem elektronske povratnice koja se automatski izrađuje nakon prijema dokumenta u Jedinstveni elektronski sandučić.
Ako nakon elektronske dostave, u zakonom predviđenom roku, organ nije dobio elektronsku povratnicu, dostava elektronskog dokumenta će se ponoviti.
Elektronski dokument i/ili podatak smatra se lično preuzetim kada organ naprednim elektronskim pečatom potvrdi prijem elektronske povratnice.
Ako nakon ponovljene elektronske dostave, u zakonom predviđenom roku, organ nije dobio elektronsku povratnicu automatski se izrađuje obaveštenje o neuspeloj elektronskoj dostavi.
Organ je elektronsku dostavu obavio onog dana kada je korisnik preuzeo elektronski dokument (kada korisnik organu potvrdi prijem otvaranjem elektronske povratnice), odnosno u roku od 15 dana nakon dostave obaveštenja o neuspeloj elektronskoj dostavi.
Potvrda o elektronskoj dostavi sadrži lično ime i adresu korisnika koji se obrađuju u svrhu potvrđivanja identiteta lica kome je elektronski dokument dostavljen.