Kako izabrati šifru zanimanja ako na osnovu opisa poslova radnog mesta postoje bar dva odgovarajuća zanimanja?

U Priručniku za primenu Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada u tački 2.4. Dodatna metodološka objašnjenja u vezi s razvrstavanjem zanimanja opisana je situacija kada se na radnom mestu obavljaju poslovi koji potpadaju pod dva ili više zanimanja. Šifriranje se vrši prema pretežnim (većinskim) poslovima.

Konkretno, na radnom mestu prodavca u poljoprivrednoj apoteci vrši se prodaja semenske robe, sadnog materijala, opreme za poljoprivredu i hemikalija za poljoprivredu. U Šifarniku zanimanja postoje dva zanimanja:

  • 5223.17 Prodavac u maloprodaji semenske robe, sadnog materijala i opreme za poljoprivredu (osim hemikalija) i
  • 5223.21 Prodavac u maloprodaji hemijskih sredstava za poljoprivredu.

Shodno konkretnoj situaciji treba izabrati šifru i naziv zanimanja čiji se poslovi pretežno (većinski) obavljaju na tom radnom mestu – prodavca u poljoprivrednoj apoteci.