Kakav je poreski tretman jubilarne nagrade isplaćene zaposlenom licu kod poslodavca?

Jubilarna nagrada koju poslodavac isplaćuje zaposlenom na osnovu opšteg akta ili ugovora o radu zaključenog sa zaposlenim, prema odredbi člana 105. stav 3. Zakona o radu nema karakter zarade, pa se na jubilarnu nagradu NE PLAĆAJU doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Za jubilarne nagrade koje se isplaćuju u skladu sa opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu, Zakonom o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22 – u daljem tekstu: ZPDG) u članu 18. stav 1. tačka 9) propisan je neoporezivi iznos do 25.085 dinara1 godišnje po zaposlenom.

Tako se na jubilarne nagrade do 25.085 dinara godišnje NE PLAĆA porez na dohodak građana, ni doprinosi za socijalno osiguranje.

Na iznos jubilarne nagrade PREKO 25.085 dinara godišnje plaća se porez po stopi od 10%, ali ne i doprinosi za socijalno osiguranje, jer jubilarna nagrada nema karakter zarade.

Ako se po aktu poslodavca isplata jubilarne nagrade vrši po više osnova u toku kalendarske godine (povodom jubilarnih godina rada kod poslodavca i povodom jubileja poslodavca), ukupan godišnji neoporeziv iznos po svim osnovima je 25.085 dinara. Poreska obaveza nastaje kada poslodavac isplati prvi dinar preko neoporezivog iznosa.

Primer obračuna i isplate jubilarnih nagrada zaposlenima, kao i računovodstvenog obuhvatanja i popunjavanja poreske prijave pogledati u časopisu “Informator”-u br. 6/23, poglavlje III.


1. Shodno članu 12a ZPDG, dinarski iznosi iz člana 18. usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Navedeni usklađeni iznos primenjuje se od 1.02.2023. godine do 31.01.2024. godine.