Kada poslodavac, u skladu sa članom 108. stav 1. tačka 4) Zakona o radu, pri obračunu “minulog rada” zaposlenog računa samo godine rada ostvarene u radnom odnosu kod poslodavca, a ne sve godine provedene u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a zaposleni je imao prekid u radu kod poslodavca, kako se računaju godine rada za potrebe obračuna “minulog rada”?

Članom 108. stav 1. tačka 4) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – aut. tumačenje), utvrđeno je da zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca – “minuli rad”. Stavom 2. navedenog člana zakona predviđeno je da se pri obračunu “minulog rada” računa i vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca prethodnika iz člana 147. ovog zakona, kao i kod povezanih lica s poslodavcem u skladu sa zakonom.

Za zaposlene koji su imali prekid u radu kod poslodavca, pri obračunu uvećane zarade po osnovu “minulog rada” računa se i prethodni period u kom je zaposleni radio kod tog poslodavca, bez obzira na to da li se radi o prekidu radnog odnosa zbog odlaska kod drugog poslodavca ili se radi o prekidu radnog odnosa zbog proglašenja zaposlenog tehnološkim viškom. Ovo iz razloga što je u pitanju isti poslodavac kod koga je zaposleni prethodno već bio u radnom odnosu i kod istog nastavlja s radom. /iz mišljenja Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 113-02-00040/2014-02 od 21.10.2014. godine/