Javno preduzeće “X” je od 1.05.2022. u obavezi da prima sve račune preko SEF-a, budući da se nalazi na listi korisnika javnih sredstava i ima JBKJS broj. Međutim, javila se situacija da je zaposleni (iz JP “X”) kupovao robu u jednom marketu, a da pri tome nije naglasio da mu na fiskalnom računu upišu PIB kompanije; kada je doneo račune, javno preduzeće je urgiralo kod dobavljača da te račune storniraju i izdaju nove fiskalne račune, što su oni odbili. Dobavljač (market) je odbio da stornira navedene račune, pozivajući se na to da sa javnim preduzećima moraju imati potpisan Ugovor o saradnji, kako bi im izdavali takve račune, a da to ne mogu da urade dok od države ne dobiju propisan adekvatan oblik tog ugovora. 1. Šta javno preduzeće “X” može da uradi kako bi rešilo ovaj problem i proknjižilo ispravno navedene račune? 2. Da li za nove fiskalne kase treba da se naglašava i JBKJS broj kod javnih preduzeća ili je dovoljan PIB firme? 3. Da li bi SEF trebalo automatski da evidentira fiskalne račune koji prođu kroz nove fiskalne kase sa PIB-om firme?

Javno preduzeće nije ni u kakvoj obavezi da sa marketom ima potpisan ugovor. Međutim, fiskalni računi bi trebalo da imaju PIB ili JBKJS preduzeća, kao i šifru 10 ili 12, kako bi mogli biti prihvaćeni od strane javnog preduzeća kao adekvatni za knjiženje.

Od 21.05.2022. godine stupila je na snagu izmena Pravilnika o PDV-u (“Sl. glasnik RS”, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22).1 Razlog propisivanja novog pravila je što podaci o prometu koji je izvršen subjektima javnog sektora i za koji je izdat fiskalni račun nisu vidljivi u Centralnom registru faktura (CRF), kao što je trebalo da bude.

Napominjemo da obveznik fiskalizacije, kada vrši promet na malo subjektu javnog sektora, ima obavezu da izda fiskalni račun u kojem kao ID kupca unosi oznaku 12 i JBKJS ili oznaku 10 i PIB subjekta javnog sektora, kao i to da na osnovu izdatog fiskalnog računa podaci iz Sistema za upravljanje fiskalizacijom trebalo je da budu preuzeti u Sistem elektronskih faktura, a zatim i u CRF.

Takođe, u skladu sa propisima o elektronskom fakturisanju obveznik nema obavezu da izdaje elektronsku fakturu za promet na malo u skladu sa propisima o fiskalizaciji.
S obzirom da se na sistemu još uvek rade korekcije, izvršene su dopune Pravilnika o PDV-u kako obveznici ne bi došli u situaciju da dva putu duguju PDV i da se istovremeno stvore uslovi da podaci budu evidentirani u CRF-u.

Obveznik PDV-a koji je izvršio promet dobara ili usluga i koji je to evidentirao preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa propisima o fiskalizaciji, izdaje elektronsku fakturu, ukoliko:

  • subjekt javnog sektora koji je određen u skladu sa propisima o elektronskom fakturisanju, uputi zahtev da mu se izda elektronska faktura;
  • upućeni zahtev sadrži broj fiskalnog računa i izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da je izvršena ispravka odbitka prethodnog poreza.

Ukoliko su navedeni uslovi ispunjeni, obveznik PDV-a izdaje elektronsku fakturu a fiskalni račun refundira kroz fiskalnu kasu pod opcijom “refundacija”.


1. U “Sl. gl. RS”, br. 59/22 dodat je član 198a koji glasi:

“(1) Za promet dobara i usluga za koji je izdat fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, obveznik PDV na zahtev subjekta javnog sektora određenog propisima kojima se uređuje elektronsko fakturisanje izdaje elektronsku fakturu u skladu sa tim propisima.

(2) Zahtev iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

  1. broj fiskalnog računa iz stava 1. ovog člana;
  2. izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu iz stava 1. ovog člana nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da je izvršena ispravka odbitka prethodnog poreza.

(3) Posle izdavanja elektronske fakture iz stava 1. ovog člana, obveznik PDV može da izda fiskalni račun u kojem je naveden podatak “refundacija” za promet za koji je izdat fiskalni račun i elektronska faktura iz stava 1. ovog člana.”