Javno preduzeće je primilo račun u papirnom obliku od pravnog lica koje nije obveznik PDV-a. Da bi platilo isti unelo ga je u e-fakture – pojedinačna evidencija PDV-a, ali sistem podatke ne prihvata niti mogu da ih izbrišu. Da li je javno preduzeće ispravno postupilo i gde i kako da se evidentiraju ovakve vrste primljenih faktura?

Fakture koje izdaje bilo koje preduzeće iz privatnog sektora koje nije u sistemu PDV-a moraju biti u papirnom obliku i takve fakture je javno preduzeće dužno da prihvati, osim ako se preduzeće iz privatnog sektora nije prijavilo na sistem dobrovoljnih korisnika, za šta nema zakonsku obavezu, na osnovu čl. 2. i 3. Zakona o elektronskom fakturisanju (“Sl. glasnik RS”, br. 44/21, 129/21). Što se plaćanja tiče, plaćanje se može izvršiti sa šifrom 221. Njih nije potrebno da javno preduzeće unosi u sistem e-fakture.