Ima li uticaj raspored radnog vremena na računanje dana rada po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima?

Radno vreme se utvrđuje ugovorom i, po pravilu, poklapa se sa radnim vremenom zaposlenih. Posao može da se obavlja sa punim ili nepunim radnim vremenom. Danom rada smatra se svaki radni dan u kome je određeno lice obavljalo privremene i povremene poslove, bez obzira koliko je trajalo radno vreme (3, 6 ili 12 časova). Znači, u 120 dana se ne računaju radni dani u kojima lice koje obavlja privremene ili povremene poslove nije radilo. Praktično, određeni privremeni i povremeni poslovi u kalendarskoj godini mogu da se obavljaju najduže 120 radnih dana neprekidno ili sa prekidima, bez obzira na dnevno radno vreme (moguće je da se zaposleni posle 90 dana rada razboli i bude odsutan. Po povratku će moći da radi još 30 radnih dana).