Firma iz Novog Sada sklopila je ugovor o izgradnji skladišta. U specifikaciji radova podrazumevano je da se radi: pripremanje gradilišta, zemljani radovi, betoniranje, postavljanje čeličnih konstrukcija, isporuka elektro opreme, elektro ormana, opreme za nadzor, alarmni sistem, itd. Da li faktura izvođača radova treba da sadrži PDV, ili ove radove možemo podvesti pod član 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u?

Prema našem mišljenju, sve gore navedeno u specifikaciji spada u promet iz oblasti građevinarstva i može se fakturisati od strane firme koja je izvođač radova, bez obračunatog PDV-a, s pozivom na član 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19), u smislu Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 86/15) i Uredbe o klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 54/10).

Na osnovu Uredbe možemo reći da se napred navedeni radovi mogu podvesti pod broj 42.99 – Izgradnja ostalih nepomenutih građevina, odnosno grupe 43.12 – Priprema gradilišta, a drugi deo, kao aktivnost iz grupe 43.21 – Postavljanje električnih instalacija Klasifikacije delatnosti.