Da li zdravstveni centar koji nije u sistemu PDV-a, javnom preduzeću koje treba da plati uslugu, evidentira račun preko portala e-fakture ili ga može dostaviti putem pošte?

Privredni subjekti koji nisu u sistemu PDV-a nemaju zakonsku obavezu da račune izdaju preko sistema e-faktura, osim ako se ne radi o javnom preduzeću (zdravstvenoj ustanovi – državnog karaktera) kao izdavaocu fakture.
Članom 2. Zakona o elektronskom fakturisanju (“Sl. glasnik RS”, br. 44/21, 129/21) definisan je pojam subjekta javnog sektora, kao i subjekta privatnog sektora.
Sva pravna lica/preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a ili nisu javna preduzeća po definiciji nemaju obavezu prijavljivanja na sistem e-faktura, osim ako žele da se prijave kao dobrovoljni korisnici.