Da li zavodi za izvršenje krivičnih sankcija registruju fakture prema sudovima?

Ne. U pitanju su javni prihodi.