Da li zastarelost prava na jubilarnu nagradu počinje da teče od dana sticanja prava ili od poslednjeg dana roka za isplatu iste utvrđenog opštim aktom odnosno ugovorom o radu?

Ako je pravo na jubilarnu nagradu utvrđeno PKU, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, onda poslodavac ima obavezu njene isplate.

Članom 196. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – aut. tumačenje) propisano je da sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri (3) godine od dana nastanka obaveze, pa na osnovu navedenog sledi da i obaveza isplate jubilarne nagrade zaposlenom zastareva u roku od tri (3) godine od dana nastanka obaveze.

To znači da zastarelost prava na jubilarnu nagradu počinje da teče od dana sticanja prava na jubilarnu nagradu jer je to dan nastanka obaveze, dok prvog dana po isteku roka za isplatu jubilarne nagrade utvrđenog u gore navedenim aktima (rok za isplatu najčešće iznosi 30 dana), počinje da teče kamata zbog docnje u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati (“Sl. glasnik RS”, br. 129/12).

Zaposleni koji ne ostvari pravo na jubilarnu nagradu može, pre isteka roka od tri godine, da traži i sudsku zaštitu.