Da li zaposleni ostvaruje pravo po osnovu “minulog rada” kod svog poslodavca za vreme: neplaćenog odsustva (član 78. Zakona o radu), mirovanja radnog odnosa (član 79. Zakona o radu), odsustva sa rada do 3 godine života deteta (član 100. Zakona o radu)?

Vreme odsustva sa rada po osnovu neplaćenog odsustva iz člana 78. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – aut. tumačenje) i odsustva sa rada dok dete ne navrši 3 godine života nije vreme provedeno na radu kod poslodavca, pa samim tim se ne računa u vreme po osnovu koga zaposleni ostvaruje pravo na uvećanje zarade po osnovu “minulog rada”.

Isto važi i u slučajevima mirovanja radnog odnosa kod poslodavca navedenim u članu 79. Zakona o radu, tj. zbog:

  1. odlaska na odsluženje, odnosno dosluženje vojnog roka;
  2. upućivanja na rad u inostranstvo od strane poslodavca ili u okviru međunarodno – tehničke ili prosvetno – kulturne saradnje, u diplomatska, konzularna i druga predstavništva;
  3. privremenog upućivanja na rad kod drugog poslodavca u smislu člana 174. ovog zakona;
  4. izbora, odnosno imenovanja na funkciju u državnom organu, sindikatu, političkoj organizaciji ili drugu javnu funkciju čije vršenje zahteva da privremeno prestane da radi kod poslodavca;
  5. izdržavanja kazne zatvora, odnosno izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere, u trajanju do šest meseci.

U slučaju odsustva iz razloga navedenih u tač. 2), 3) i 4) zaposleni pravo po osnovu “minulog rada” ostvaruje kod poslodavca kod koga je na radu za vreme mirovanja radnog odnosa, odnosno kod poslodavca kod koga je izabran odnosno imenovan na funkciju.