Da li zaposleni ima pravo na naknadu troškova prevoza za dane kada je prevoznu kartu za javni prevoz (na teritoriji Grada Beograda) platio putem SMS poruke sa poslovnog telefona?

Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – autentično tumačenje) u članu 118. propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.

Dakle, karakter naknade troškova prevoza mogu imati samo iznosi isplaćeni do visine cene prevozne karte u javnom saobraćaju. Iznosi koji su isplaćeni iznad ovako propisane visine, nemaju karakter naknade troškova, već u skladu sa članom 105. stav 3. Zakona o radu, imaju karakter zarade.

Prema tome, ukoliko je zaposleni kupio prevoznu kartu slanjem SMS poruke sa poslovnog telefona, poslodavac je izvršio navedenu zakonom propisanu obavezu koja se odnosi na naknadu ovih troškova, s obzirom da ovako kupljena prevozna karta predstavlja trošak poslodavca.

Ukoliko se, poslodavac i pored toga ipak odluči da isplati i naknadu troškova prevoza zaposlenom, ovako isplaćena naknada troškova prevoza poprima karakter zarade, pa je poslodavac dužan da obračuna i plati pripadajući porez i doprinose na zaradu.