Da li za oružje, dodeljeno kao nagrada od Vojne pošte, postoji osnov za oslobođenje od poreza na registrovano oružje?

Registrovano oružje, u smislu Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (“Sl. glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04 – dr. propis, 112/05 – dr. propis, 114/06 – dr. propis, 118/07 – dr. propis, 114/08 – dr. propis, 31/09, 106/09 – dr. propis, 95/10 – dr. propis, 101/10, 24/11, 100/11 – dr. propis, 120/12 – dr. propis, 113/13 – dr. propis, 68/14 – dr. zakon, 140/14 – dr. propis, 109/15 – dr. propis, 112/15, 105/16 – dr. propis, 119/17 – dr. propis, 104/18 – dr. propis, 86/19, 90/19 – dr. propis, 156/20 – dr. propis, 118/21, 132/21 – dr. propis)
Važeći propisu daljem tekstu: Zakon), je oružje za koje je nadležni organ izdao ispravu (dozvola za držanje, nošenje ili držanje i nošenje), a porez na registrovano oružje se plaća za svaku kalendarsku godinu i to na:

  • automatsku pušku;
  • poluautomatsku pušku;
  • oružje za ličnu bezbednost kategorije B1 (član 21. Zakona).

U zavisnosti od porekla, namene ili neophodnosti oružja za obavljanje posla postoje slučajevi u kom postoji pravo na poresko oslobođenje (član 25. Zakona).

Prema odredbi člana 25. stav 1. tačka 4) Zakona, u slučaju kada je oružje dobijeno na poklon kao nagrada ili prilikom odlaska u penziju, od Vojske Srbije, odnosno vojske država čiji je pravni sledbenik Republika Srbija, obveznik ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na registrovano oružje, a najviše na jedno od dobijenih registrovanih oružja za koje je propisana najniža visina poreza.

Porez na registrovano oružje utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ (Poreska uprava) na osnovu podataka koje dostavlja republički organ uprave nadležan za unutrašnje poslove koji je izdao ispravu o registraciji oružja (član 26. stav 1. Zakona).

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 – u daljem tekstu: ZPPPA) propisano je da se činjenice u poreskom postupku utvrđuju na osnovu dokaza (član 43. stav 1. ZPPPA), a u ovom slučaju (osnov za poresko oslobođenje) teret dokazivanja snosi poreski obveznik (član 51. stav 1. tačka 2) ZPPPA).

Imajući u vidu napred navedeno zaključujemo da obveznik u konkretnom slučaju ne plaća porez na registrovano oružje koje mu je dodeljeno kao nagrada od Vojne pošte (uz priložen dokaz) ukoliko mu je to jedino dodeljeno registrovano oružje, ili je za to oružje propisana najmanja visina poreza (u slučaju više registrovanih oružja obveznika).

/navedeni odgovor je u skladu sa službenim mišljenjem MF, br. 011-00-00143/2021-04 od 18.02.2021./


1. Oružje kategorije B je svako vatreno oružje (kratko, dugo, poluautomatsko, repetirajuće, jednometno, dvometno, sa olučenim i glatkim cevima) osim onog iz kategorije A i C i konvertibilno oružje – član 4. Zakona o oružju i municiji (“Sl. glasnik RS”, br. 20/15, 10/19, 20/20 i 14/22).