Da li uz izdati fiskalni račun (na kome je PIB i način plaćanja bezgotovinski virman) koji je kupac dobio od dobavljača, mora imati i elektronski račun (ili se izdaje samo na zahtev)?

Izmenom Pravilnika o PDV-u – dopunjenim članom 198a,1 data je mogućnost kupcu kome je izdat fiskalni račun da traži (uz podnet zahtev) izdavanje e-fakture uz potvrdu da prethodni porez nije iskorišćen.
Ukoliko prodavac izda e-fakturu, prethodno izdat fiskalni račun mora biti kroz kasu “storniran”, odnosno mora se kucati “refundacija” kako ne bi došli u situaciju izdavanja duplog računa – jer su sistem e-faktura i sistem fiskalnih kada povezani i čine jedan sistem, pa bi PDV bio dupliran.
Možemo reći da izdavanje fiskalnog računa isključuje obavezu izdavanja e-fakture i obrnuto.


1. U “Sl. gl. RS”, br. 59/22 dodat je član 198a koji glasi:
“(1) Za promet dobara i usluga za koji je izdat fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, obveznik PDV na zahtev subjekta javnog sektora određenog propisima kojima se uređuje elektronsko fakturisanje izdaje elektronsku fakturu u skladu sa tim propisima.
(2) Zahtev iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:
1. broj fiskalnog računa iz stava 1. ovog člana;
2. izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu iz stava 1. ovog člana nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da je izvršena ispravka odbitka prethodnog poreza.
(3) Posle izdavanja elektronske fakture iz stava 1. ovog člana, obveznik PDV može da izda fiskalni račun u kojem je naveden podatak “refundacija” za promet za koji je izdat fiskalni račun i elektronska faktura iz stava 1. ovog člana.”