Da li u slučaju statusne promene pripajanja “čime Poslodavac prethodnik prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije, a Poslodavac sledbenik nastavlja sa radom i poslovanjem uz preuzimanje imovine i obaveza Poslodavca prethodnika”, treba raditi odjave sa obaveznog socijalnog osiguranja zaposlenih kod Poslodavca prethodnika i prijave kod Poslodavca sledbenika?

S obzirom da statusnom promenom pripajanja društvo koje se pripaja drugom društvu (sticaocu), prestaje da postoji, obavezna je odjava zaposlenih sa osiguranja, pri čemu se kao osnov prestanka – prekida osiguranja navodi šifra 24 – U drugim slučajevima utvrđenim zakonom (propisana Jedinstvenim kodeksom šifara)1 , a zatim se vrši prijava kod društva sticaoca, koji je novi obveznik plaćanja doprinosa.


1. Jedinstveni kodeks šifara odštampan je uz Uredbu o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 132/21) i čini njen sastavni deo.