Da li su dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura (obveznici prihoda od samostalnih delatnosti i obveznici poreza na dobit pravnih lica) u smislu člana 2. Zakona o elektronskom fakturisanju u obavezi da primenjuju elektronsku fakturu ili mogu samostalno da se opredele da li hoće da budu u SEF-u ili ne?

Zakon o elektronskom fakturisanju (“Sl. glasnik RS”, br. 44/21, 129/21), u članu 2. definiše pojam “subjekt privatnog sektora” na sledeći način: “subjekt privatnog sektora je obveznik poreza na dodatu vrednost, osim subjekta javnog sektora.”
U članu 3. tačka 3. istog zakona propisano je da “obavezu izdavanja elektronske fakture imaju subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora”.
Na osnovu ova dva člana zakona možemo zaključiti da javna preduzeća (subjekti javnog sektora) imaju obavezu primanja elektronskih faktura isključivo od drugih subjekata javnog sektora i od subjekata privatnog sektora koje predstavljaju pravna lica u sistemu PDV-a. Svi ostali subjekti (fizička lica, paušalci, preduzetnici, privredna društva koja nisu u sistemu PDV-a) nemaju obavezu izdavanja elektronske fakture, već mogu, ukoliko žele, dobrovoljno da se prijave na sistem e-faktura kao “dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura”.