Da li stranke prilikom sklapanja predugovora mogu unapred ugovoriti određen (tačan) iznos štete koja bi se naknadila ukoliko dođe do neispunjenja ugovornih obaveza odnosno potpisivanja glavnog ugovora?

Predugovor je takav ugovor kojim se preuzima obaveza da se docnije zaključi drugi, glavni ugovor. Dozvoljeno je ugovaranje najvišeg iznosa naknade štete. Naime, članom 265. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – US, 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93, 22/99 – dr. propis, 23/99 – ispravka, 35/99 – dr. propis, 44/99 – dr. propis, u daljem tekstu: ZOO) propisano je da će biti punovažna odredba ugovora kojom se određuje najviši iznos naknade (u ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.