Da li smo u obavezi da javnim preduzećima koja se ne evidentiraju u CRF izdajemo e-fakturu, s obzirom da je promet preko fiskalnih uređaja i možemo se odlučiti za drugu varijantu (specifikacija)? Da li javnom preduzeću – budžetskom korisniku moramo da šaljemo i račun “refundacija”? Ukoliko se odlučimo da svim virmanskim kupcima, tj. i privredi, šaljemo e-fakturu i radimo “refundaciju” kroz fiskalnu kasu, da li i svi oni treba da šalju Zahtev za izdavanje e-fakture?

Svim javnim preduzećima morate slati e-fakture, osim ukoliko se ne radi o prometu na malo sa fizičkim licem iz javnog preduzeća koje je nešto kupilo u maloprodaji pa se izdaje fiskalni račun sa PIB-om preduzeća.

Da bi se koristio član 198a1 Pravilnika o PDV-u potrebno je nakon izdavanja fiskalnog računa sa PIB-om da kupac (javno preduzeće) podnese zahtev iz člana 198a za izdavanje e-fakture. Tom prilikom svi uslovi iz člana 198a moraju biti ispunjeni. Kada se izda e-faktura, fiskalni račun se stornira kroz fiskalnu kasu kucanjem “Refundacija”, kako ne bi promet bio napravljen dva puta.

Izdavanje fiskalnog računa isključuje izdavanje e-fakture i obrnuto. Dakle, situacija iz člana 198a je mogućnost, ne i obaveza.

Vi ste u obavezi da svim javnim preduzećima koja se nalaze na listi javnih preduzeća ili koja se po zakonu mogu svrstati u javna preduzeća izdajete e-fakture a ne fakture u papirnom obliku.

E-fakture na zahtev iz člana 198a možete slati samo javnim preduzećima, ne i svim virmanskim kupcima – privredi.


1. U “Sl. gl. RS”, br. 59/22 dodat je član 198a koji glasi:
“(1) Za promet dobara i usluga za koji je izdat fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, obveznik PDV na zahtev subjekta javnog sektora određenog propisima kojima se uređuje elektronsko fakturisanje izdaje elektronsku fakturu u skladu sa tim propisima.
(2) Zahtev iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:
1. broj fiskalnog računa iz stava 1. ovog člana;
2. izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu iz stava 1. ovog člana nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da je izvršena ispravka odbitka prethodnog poreza.
(3) Posle izdavanja elektronske fakture iz stava 1. ovog člana, obveznik PDV može da izda fiskalni račun u kojem je naveden podatak “refundacija” za promet za koji je izdat fiskalni račun i elektronska faktura iz stava 1. ovog člana.”