Da li šifra stepena stručne spreme prema radnom mestu (rubrika 17. u prijavi na osiguranje) odgovara šifri grupe (početnoj cifri šifre) zanimanja koje se odnosi na to radno mesto (u rubrici 16.)? Konkretno, da li zanimanje 5223.04 znači da je njegov stepen stručne spreme prema radnom mestu iskazan šifrom 50?

Odgovor na pitanje je ne.

U obrascu prijave na obavezno socijalno osiguranje, rubrika 16, koja se odnosi na “Zanimanje prema radnom mestu”, treba da sadrži podatak o zanimanju koje obuhvata skup poslova i zadataka koje će lice obavljati na radnom mestu. Ovaj podatak se unosi iz Šifarnika zanimanja.

U istom obrascu, rubrika 17, koja se odnosi na “Stepen stručne spreme prema radnom mestu”, treba da sadrži nivo kvalifikacije koji je potreban za rad u naznačenom zanimanju, a koji se pronalazi u Šifarniku nivoa kvalifikacija.

Zanimanje 5223.04 Prodavac u maloprodaji se nalazi u grupi 5. Uslužna i trgovačka zanimanja, gde cifra 5 označava samo grupu unutar koje je razvrstano zanimanje.

Podatak o potrebnom nivou kvalifikacije poslodavac preuzima iz svog akta o organizaciji i sistematizaciji poslova, a u konkretnom slučaju za zanimanje 5223.04 Prodavac u maloprodaji najčešće zahtevani nivo kvalifikacije je 3 ili 4 (srednje stručno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje), što je prema Šifarniku nivoa kvalifikacija iskazano šiframa 30 ili 41 (prim. “Cekos in”-a: sada 40).