Da li se, u smislu ostvarivanja prava na jubilarnu nagradu, u godine rada provedene u radnom odnosu računaju godine rada na određeno vreme i da li se uzimaju navršene godine rada provedene u radnom odnosu, bez obzira da li je zaposleni radio sa punim ili sa nepunim radnim vremenom?

Uzimajući u obzir član 31. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – aut. tumačenje), kojim je propisano da ugovor o radu može da se zaključi na neodređeno ili određeno vreme i da se ugovor o radu u kome nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje smatra ugovorom o radu na neodređeno vreme, mišljenja smo da se u godine rada provedene u radnom odnosu, kod ostvarivanja prava na jubilarnu nagradu, računaju i godine rada na određeno i godine rada na neodređeno vreme.

Što se tiče rada sa punim odnosno nepunim radnim vremenom, kod utvrđivanja prava na jubilarnu nagradu uzimaju se u obzir navršene godine rada provedene u radnom odnosu, bez obzira da li je zaposleni radio sa punim ili sa nepunim radnim vremenom, jer su shodno članu 51. stav 3. Zakona o radu prava zaposlenog sa nepunim radnim vremenom izjednačena sa pravima iz radnog odnosa zaposlenog sa punim radnim vremenom.

Dužina radnog vremena nema uticaja na uslov provedenih godina u radnom odnosu za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu, ako je to pravo poslodavac utvrdio svojim opštim aktom odnosno ugovorom o radu.

Ovakav stav potvrđen je i mišljenjima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 130-01-10/2006-02 od 27.06.2006. godine i Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00902/2008-02 od 23.02.2009. godine, čije izvode dajemo u nastavku:

“Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05 i 61/05) u članu 120. propisano je da opštim aktom, odnosno ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na: jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć, naknadu za ishranu u toku rada, regres za korišćenje godišnjeg odmora i druga primanja.

Prema tome, pravo zaposlenih na jubilarnu nagradu, uslovi za ostvarivanje, visina i način ostvarivanja ovog prava utvrđuju se opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.

Ako opštim aktom, odnosno ugovorom o radu nije drukčije određeno, pravo zaposlenog na jubilarnu nagradu utvrđuje se na osnovu ispunjenosti uslova u pogledu godina staža osiguranja zaposlenog nezavisno od toga da li je zaposleni radio sa punim ili nepunim radnim vremenom.”
(mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 130-01-10/2006-02 od 27.06.2006. godine)

“… Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05 i 61/05), u članu 120. tačka 1), propisano je da poslodavac može opštim aktom ili ugovorom o radu da utvrdi pravo zaposlenog na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć. Ovim aktima utvrđuje se način isplate, visina jubilarne nagrade kao i druga merila i kriterijumi koji su uslov za ostvarivanje ovog prava. Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (“Sl. glasnik RS”, br. 12/09) u članu 30. utvrđuje pravo na jubilarnu nagradu za navršene godine rada ostvarene u radnom odnosu. Prema našem mišljenju i kod isplate jubilarne nagrade bi trebalo da se uzimaju navršene godine rada provedene u radnom odnosu, bez obzira da li je zaposleni radio sa punim ili sa nepunim radnim vremenom.”
(izvod iz mišljenja Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00902/2008-02 od 23.02.2009. godine)

Navedena mišljenja nalaze se u našoj bazi propisa “Ekspert”.