Da li se u CRF registruju fakture u kojima su dužnici javna preduzeća?

Ne. Javna preduzeća su korisnici javnih sredstava (tip 7) i fakture prema njima se ne registruju.