Da li se registruju fakture ukoliko je dužnik izmirio dug u celosti plaćanjem profakture?

Kada je dužnik izmirio dug plaćanjem profakture konačna faktura se ne registruje u CRF već se bez registracije dostavlja dužniku. Kada je dug delimično izmiren po profakturi, registruje se i konačna faktura na preostali iznos duga.