Da li se radni odnos koji je veći broj zaposlenih u Fondu solidarnosti ostvario u državnim preduzećima i lokalnim samoupravama čiji je osnivač Republika Srbija (NIS, Galenika, RTS, opština) računa u minuli rad kod obračuna zarada po važećim propisima, a u vezi sa članom 5. stav 2. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama?

Fond solidarnosti je osnovan Zakonom o radu1 (član 127.) kao javna služba čiji je osnivač Republika Srbija i sa svojstvom pravnog lica. U članu 5. stav 1. tačka 1) Zakona o platama u državnim organima i javnim službama (“Sl. glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11, 99/11 – dr. zakon, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon) predviđeno je da dodatak na platu pripada za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad) – u visini od 0,4% od osnovice za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca, u smislu Zakona. U primeni ove odredbe naročito ističemo da se odredba člana 5. Zakona u smislu obračuna minulog rada ne vezuje za osnivača, već za poslodavca kod koga je zaposleni u radnom odnosu. Takođe, treba poći od poslodavaca koji su navedeni u smislu Zakona i imati u vidu da promena poslodavca tj. promena svakog od nabrojanih organizacionih oblika povlači za sobom gubitak prava na minuli rad.


1. “Sl. glasnik RS br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis