Da li se pripravniku, koji je primljen na radno mesto za koje je predviđeno uvećanje trajanja radnog staža, za vreme trajanja pripravničkog staža računa “beneficirani staž”?

S obzirom na činjenicu da se pripravnički staž obavlja na poslovima za koje je utvrđeno pravo na uvećanje trajanja radnog staža u radnom odnosu – “beneficirani staž”, smatramo da vreme pripravničkog staža treba računati sa uvećanim trajanjem, tj. kao “beneficirani staž”.

Radna mesta, odnosno poslovi na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem pripisana su Pravilnikom o radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 105/03, 126/04, 93/05, 3/07, 8/07, 56/07, 23/08, 49/10, 48/11, 50/12, 22/13, 84/19, 46/21), donetog na osnovu shodno članu 55. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US, 86/19, 62/21).

Stope doprinosa za PIO za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem propisane su članom 46. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21) i iznose:

  1. kada se efektivnih 12 meseci rada računa kao 14 meseci staža osiguranja 3,70%
  2. kada se efektivnih 12 meseci rada računa kao 15 meseci staža osiguranja 5,50%
  3. kada se efektivnih 12 meseci rada računa kao 16 meseci staža osiguranja 7,30%
  4. kada se efektivnih 12 meseci rada računa kao 18 meseci staža osiguranja 11,00%.

Ovi doprinosi za PIO se računaju na teret poslodavca.

Osnovica za obračun ovih doprinosa je bruto zarada pripravnika.