Da li se prilikom grupne registracije faktura dobija izveštaj o IDF brojevima registrovanih faktura?

Ne. Faktura se u CRF vodi prema broju fakture koji je naveden prilikom registracije. To znači, da će i prilikom grupne registracije svaka faktura imati onaj broj koji je u fajlu naveden. Dužnik je u obavezi da prilikom plaćanja na nalogu za prenos u pozivu na broj odobrenja navede broj fakture pod kojim je registrovana u CRF.