Da li se nivo kvalifikacije u Obrascu M (u rubrici “Stepen stručne spreme prema radnom mestu”) određuje prema obrazovanju lica koje se prijavljuje ili prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova?

Rubrika “Stepen stručne spreme prema radnom mestu” u Obrascu Prijava/Promena/Odjava obaveznog socijalnog osiguranja, treba da sadrži podatak o “nivou kvalifikacije” koji je potreban za rad u naznačenom zanimanju, korišćenjem Šifarnika nivoa kvalifikacija. Ovaj podatak poslodavac preuzima iz svog akta o organizaciji i sistematizaciji poslova.