Da li se na penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – člana dobrovoljnog penzijskog fonda plaća porez na zarade?

Saglasno članu 21a Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17), na penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac, po nalogu zaposlenog obustavlja i plaća iz njegove zarade ne plaća se porez na zarade, s tim što ukupan iznos koji može biti predmet oslobođenja zbirno (penzijski doprinos + premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća) ne može biti veći od 5.757 dinara mesečno.

Na primer, poslodavac po nalogu zaposlenog iz njegove mesečne plate/zarade obustavlja i plaća penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond u iznosu od 5.000 dinara mesečno, i to:

– u slučaju a): iz plate koja je utvrđena u neto iznosu od 50.000 dinara mesečno, i

– u slučaju b): iz zarade koja je utvrđena u bruto iznosu od 69.187 dinara.

Obračun poreskog oslobođenja po osnovu penzijskog doprinosa za ovog zaposlenog vrši se na sledeći način:

Rb Opis Obračun
u slučaju a) u slučaju b)
1 2 3 4
1

Ugovorena neto plata

50.000
2

Ugovorena bruto zarada

69.187
3

Bruto plata/zarada
– za kol 3: ((rb. 1. – 1.500) : 0,701)
– za kol. 4: iznos sa rb. 2 

69.187 69.187
4

Poreska olakšica 15.000

15.000 15.000
5

Poresko oslobođenje po osnovu penzijskog doprinosa

5.000 5.000
6

Osnovica poreza na zarade (rb. 3. – rb. 4. – rb. 5.)

49.187  49.187 
7

Porez (rb. 6. x 10%)

4.919 4.919
8

Doprinosi na teret zaposlenog (rb. 3. x 19,9%)

13.768  13.768
9

Doprinosi na teret poslodavca (rb. 3. x 17,9%) 

12.384 12.384
10

Iznos plate/zarade za isplatu (rb. 3. – rb. 7. – rb. 8.)

50.5001  50.500 

1. 50.000 dinara ugovorena plata + 500 dinara na ime poreskog oslobođenja.