Da li se može vršiti izmena cene rada, kao i samog načina obračuna zarade utvrđenih kolektivnim ugovorom kod poslodavca, na osnovu usmenog dogovora poslodavca i reprezentativnog sindikata?

Osnovna cena rada zaposlenih kod poslodavca predstavlja pravo zaposlenog iz radnog odnosa, koja se saglasno odredbi člana 240. stav 1. Zakona o radu, uređuje kolektivnim ugovorom, koji se u skladu sa odredbom stava 2. istog člana zaključuje u pismenom obliku. Tako uređena, ona postaje sastavni deo ugovora o radu, koji zaposleni zaključuje sa poslodavcem, takođe u pismenom obliku. Izmena ugovorene cene rada, kao i samog načina obračuna zarade kod poslodavca, uređene kolektivnim ugovorom kod poslodavca, prema tome, ne može biti menjana usmenim dogovorima poslodavca i reprezentativnih sindikata, bez pisane odluke, na koju zaposleni ima pravo žalbe ili bez ponude zaposlenom zaključenja odgovarajućeg aneksa.” /iz Presude Gž1. 306/13 od 19.09.2013. godine Apelacionog suda u Beogradu/

Napominjemo da poslodavac i zaposleni mogu ugovorom o radu utvrditi osnovnu zaradu u većem iznosu od osnovne zarade utvrđene na osnovu elemenata iz opšteg akta (član 107. stav 4. Zakona o radu – “Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis).