Da li se kompenzacije i cesije registruju?

Kompenzacije se ne registruju jer ne postoji novčana transakcija. Kod cesije prvi poverilac (cedent) fakturu otkazuje, a drugi poverilac (cesionar) izvršava ponovnu registraciju fakture.