Da li se ispunjenost uslova kadrovskog kapaciteta iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12 , 14/15 i 68/15) može dokazivati ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji?

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji je ugovor kojim jedno privredno društvo angažuje drugo za izvršenje određenog posla, a u vezi je sa tehničkim potrebama ili dostignućima jedne ugovorne strane.

S obzirom na prirodu tog ugovora, a u kontekstu javnih nabavki, ovakav ugovor bi više ličio na podnošenje zajedničke ponude nego na dokazivanje kadrovskog kapaciteta ponuđača.

Shodno navedenom, smatramo da ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji nije pogodan za dokazivanje kadrovskog kapaciteta ponuđača.

Napominjemo da ova vrsta ugovora ne predstavlja pravni osnov za angažovanje radnika u skladu sa odredbama Zakona o radu.