Da li se i na koji način vrši registracija predračuna, odnosno profaktura, ukoliko je Ugovorom definisano avansno plaćanje?

Ukoliko je ugovorom definisano avansno plaćanje 100%, može da se izvrši registracija profakture i prati izmirenje. Ukoliko je definisan avans koji je manji od 100%, registruje se profaktura na iznos avansa, a kasnije se registruje i sama faktura ali na preostali ostali iznos za plaćanje.